Цени

1.Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица

Пакет първична и детска извънболнична дентална помощ

Вид дейности Код Обща договорена стойност Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност заплащана от пациента
до 18 над 18
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист 101 8,24 6,44 6,44 1,80 1,80
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист –за бременни 103 8,24 6,44 6,44 1,80 1,80
Обтурация с амалгама или химичен композит 301 25,13 25,13 21,13 не заплаща 4,00
Екстракция на временен зъб с анестезия 508 11,98 11,98 no free -
Екстракция на постоянен зъб с анестезия 509 25,13 25,13 21,13 не заплаща 4,00
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 26,62 21,92 не 4,70 -
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 81,23 68,93 не 12,30 -

Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса.

    Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
  • Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус
  • Четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб
    Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
  • Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус
  • Две лечебни дейности

За бременни - допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.


Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ

Вид дейности Код Обща договорена стойност Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност заплащана от пациента
до 18 над 18
Специализиран обстоен преглед 102 8.24 6.44 6.44 1,80 1,80
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия 520 17.60 14.60 10.10 3,00 7,50
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия 510 31.90 26.90 18.40 5,00 13,50
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 4.18 3.38 3.38 0,80 0,80

Здравноосигурените лица ползват специализирания пакет след изпращане от общопрактикуващ лекар по дентална медицина от извънболнична помощ с талон направление бланка №119А-МЗ.


2.Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК ЗА здравноосигурените лица, настанени в домове за медико-социални услуги;

децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,

включително и след навършване на 18 години И лицата, задържани под стража.


Пакет първична и пакет детска извънболнична дентална помощ

Вид дейности Код Обща договорена стойност Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност заплащана от пациента
до 18 над 18
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист 101 8.24 8,24 8,24 не заплаща не заплаща
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни 103 8,24 8,24 8,24 не заплаща не заплаща
Обтурация с амалгама или химичен композит 301 25,13 25,13 25,13 не заплаща не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия 508 11,98 11,98 не не заплаща -
Екстракция на постоянен зъб с анестезия 509 25,13 25,13 25,13 не заплаща не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 26,62 26,62 не не заплаща -
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 81,23 81,23 не не заплаща -


Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ

Вид дейности Код Обща договорена стойност Стойност заплащана от НЗОК Стойност заплащана от пациента
Специализиран обстоен преглед 102 8.24 8.24 не заплаща
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия 520 17.60 17.60 не заплаща
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия 510 31.90 31.90 не заплаща
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 4.18 4.18 не заплаща


3. Пакети специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18 години

с психични заболявания и стойности в лева, заплащани от НЗОК.


Пакет

Видове дейности Код Обща договорена стойност Стойност заплащана от НЗОК за лица по чл.274 Стойност заплащана от пациента
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготване на амбулаторен лист 101 15,70 15,70 не заплаща
Обтурация с амалгама или химичен композит 301 35,10 35,10 не заплаща
Обща анестезия в амбулаторни условия(не повече от 90 минути) 901 37,50 37,50 не заплаща
Обща анестезия в болнични условия ( не повече от 360 минути ) 902 37,50 37,50 не заплаща
24 часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия 903 23,00 23,00 не заплаща
Екстракция на временен зъб 508 18,15 18,15 не заплаща
Екстракция на постоянен зъб 509 35,10 35,10 не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 38,70 38,70 не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 127,00 127,00 не заплаща
Инцизия в съединителнотъканни ложи 520 27,80 27,80 не заплаща
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб 510 50,80 50,80 не заплаща
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 7,30 7,30 не заплаща

При нас сте в добри ръце....